چرایی تولید این محصول سبز و چشم انداز آن در آینده - با پیشرفت روزافزون تکنولوژی در قرن 21، بشر تمامی زیرساخت های ممکن برای امنیت، رفاه و آسایش را درنوردید و به ناچار نسل بشر برای تطابق بیشتر با تکنولوژی امروز ، سبک زندگی خود را تغییر داد. در راستای این تطابق، بشر امروز از سلامت فردی و گروهی، ورزش و فعالیت های جسمانی، نشاط اجتماعی و حفظ محیط زیست فاصله گرفت و با نگاه رو به رشد تکنولوژی در زندگی آینده خلاء کمبود های حاصل از این اصول چهارگانه هر روز بیشتر در زندگی روزمره انسان شهرنشین نمود پیدا می کند. - زندگی ماشینی و پیامدهای روانی و اجتماعی ناشی از آن که شامل فعالیت های فشرده کاری و کمبود همیشگی زمان برای پرداختن به فعالیت های اجتماعی و فردی شامل ورزش و توجه به سلامت فردی و نشاط گروهی می باشد، موجب رواج اپیدمی چاقی و تنبلی حاصل از عدم فعالیت های کافی بدنی شده است. همین طور به طور چشم گیری از منابع موجود در طبیعت در جهت پیشرفت تکنولوژی استفاده شده است، که محیط زیست را در معرض خطر جدی نابودی قرار داده است. من جمله بهره برداری و استفاده بی رویه از سوخت های فسیلی در خودروهای امروزی که به نظر می رسد بیشترین مهم را در مصرف و تولید آلاینده های زیست محیطی دارد.