فلسفه اين شعار به طراحي خاص پدال خودرو برميگردد. در اين چهارچرخ ها که نوعي مي توان آن را خودرو تلقي کرد ماهيت حرکت و پذيرندگي آن به نيروي انساني در رکاب زدن و توليد انرژي مربوط ميگردد ونه به استفاده از موتورهاي بنزيني و يا غيره...