پدال خودرو فرصت درآمدزايي و کارآفريني استفاده از پدال خودرو (چهارچرخ) که به نوعي نوآوري و کارآفريني خاص مربوط به سرگرمي هاي خانوادگي و دوستانه را در بر مي گيرد مبين اين موضوع مي باشد که در آمدزايي فلسفه انجام و اجراي اين پدال خودروها گرديده است با نگاهي اجمالي به ساختار اين نوع چهارچرخ ها ظاهر و پتانسل حرکتي ان که به مانند دوچرخه از رکاب زدن و بطور انساني است را دارا مي باشد. و در جهت ديگر باعث برقراري نوعي ارتباط عميق مشتريان در جذب و انجام اين نوع ورزش و سرگرمي همگاني را مي دهد لذا کارآفرينان عزيز مي توانند با توجه به استقبال عمومي از اين طرح و همچنين درآمدزايي خاص آن که در کوتاه ترين زمان ممکن (نصف سال) به برگشت سرمايه و همچنين سود حاصله آن اميدوار باشند و براستي که چهارچرخ ها حق اين مطلب را ادا مي نمايند که پتانسيل انجام کارافريني در جهت شادي عمومي و خانوادگي و همچنين درآمدزايي رادارا مي باشند لذا کليه مجتمع ها و مراکز تفريحي و سرگرمي ، پارک ها مي توانند با توجه به فضاي مربوطه در اين مسير قدم بگذارند که گامي موثر در جهت شادي و اشتغال زايي با اين چهارچرخ ها مي باشند.