چهارچرخ ها که فلسفه استفاده از آن با توجه به مدل آن ها که در دو نوع متفات دو نفره و چهارنفره می باشند نوید این موضوع است که وسیله ای ورزشی است که همکاری گروهی و شادی جمعی در مسیری واحد را در بر می گیرد این گونه به نظر می رسد که این چهارچرخ ها فقط در جهت شادی و برای گذراندن زمانی خوش با دوستان و خانواده طراحی شده باشد ولی فلسفه دیگر این طراحی سلامت افرادی است که با این شادی و آرامش ، سلامت را برای خود بطور ناخواسته به ارمغان می اوردند در این پدال خودرو ها نیروی محرکه با پدال زدن حاصل میگردد که نیازمند انجام حرکات بدنی به مانند دوچرخه است که ضامن سلامتی قلب و ساختار عروقی بدن می گردد با این تفاوت که در دوچرخه سواری ممکن است یکنفره بودن بطور خاص باعث ایجاد تنهایی و خستگی گردد ولی در این نوع چهارچرخ ها که فلسفه آن گروهی می باشد اعم از خانواده دوستان و غیره ، این انگیزه برای همه محفوظ و ثابت است که با درکنار هم بودن و تقسیم انرژی از ظرفیت این پدال خودرو (چهارچرخ) برای ادامه لذت و سرگرمی و نشاط استفاده نمایند و سلامت جسم را با نشاط و سرگرمی با سلامت روح همراه سازند